Рецензія на збірку  сценаріїв  для театральної школи, театрального відділення початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу  «Скарбничка казок»

0

створену автором-укладачем Вірою Іванівною Марущак, викладачем основ журналістики  Першої української гімназії імені М.Аркаса, вчителем першої категорії, членом Національної спілки письменників України, членом Національної спілки журналістів України

Збірка сценаріїв «Скарбничка казок» Віри Іванівни Марущак, – це шістнадцять оригінальних авторських творів, які є прикладами сучасної драматургії для дітей. Зміст кожної казки націлений на виховання молодого покоління в дусі національних традицій, спадкоємності етичних і моральних підвалин людської свідомості. Дидактична складова цих творів набула піднесено-поетичного втілення завдяки багатству літературної мови, широкому використанню образної символіки, міфологічно-казкової семантики, вишуканим лексичним формам, які близькі й зрозумілі дитячому сприйманню та здатні збагатити сучасну мовленнєву практику дітей. Твори, що увійшли у збірку, різні за обсягом, за сюжетами та ідейно-смисловими навантаженнями. Авторка використовує театральні жанри, які можуть бути опанованими на сцені дітьми різного віку – від молодшого дошкільного до 14
– 15-річного: це казка-гра із залученням глядацької аудиторії, казки-п’єси із розгорнутим сюжетом, казкові сценки-мініатюри, окрему низку складають казки для лялькового театру. Художньо-композиційні засоби цих творів різноманітні: вони представлені діалогами, монологами, багатофігурними сценами, в деяких є оповідач (ведучий), який коментує події, пояснює їх, виступає від Автора.

Представлені в збірці казки різні за образно-тематичним ознаками та смисловим навантаженням, але їх можна об’єднати за подібністю. Так, у творах «Найкращий друг» і «Мій друг – книжка» авторка у привабливій для дітей художньо-естетичній формі наголошує на цінності здобутих знань і вмінь через вдумливе читання, доводить про непересічні сенси людського буття – дружбу, працелюбність, милосердя. Тема заємодопомоги ближньому знаходить продовження в казках «Танок звірят», «Зайченя».

У казках «Зернятко», «Сміливий клен», «Жабка» авторка втілює думку про органічне переплетіння двох світів – природи й людини, про стосунки між людьми, рослинами й тваринами, піднімає болючу проблему захисту оточуючого середовища. Конфлікт між людиною і природою набуває в казках В. І. Марущак драматичного відтінку, але відчутною є і надія авторки, що світло людського розуму переможе безглуздість – до такого висновку веде аналіз текстів казок, які мають бути втіленими у дитячих спектаклях.

Збереження людини як homo sapiens у сучасному світі, забрудненому технологічним брухтом, хибною лексикою, шаленим звуковим тиском, їжею-отрутою й т. ін. – ця проблема надає В. І. Марущак творчі імпульси для розмислів й побудови драматургічних конфліктів у казках «Вибрики діді Яга», «Мобіла для Баби Яги», «Моторні коники», «Гостинець», «Кошачий будинок», «Чарівне дзеркальце», «Лікувальна природа». Ці твори об’єднані єдиною сюжетно-тематичною лінією, протягом якої набуває розгортання конфлікт та його складові: з одного боку – казковий світ, представлений в образах Баби-Яги, Діда-Яга та їх помічників – Змія Горинича та Кощія Невмирущого, з іншого боку – сучасні діти – Микита, Владислав і Сева.

Авторка використовує традиційно негативні образи казок у протилежному смисловому ракурсі, адже сучасний світ перевернувся і в ньому змінилася система ціннісних орієнтацій. Не випадково, що негативні вчинки роблять діти, позбавлені належного батьківського піклування, а герої казкового світу
стають їм на допомогу в обранні позитивного життєвого смислу. Збірка «Скарбничка казок», створена В. І. Марущак, – це той рід художньої літератури, який на сьогодні є перспективним з художньо-естетичної точки зору та має потужний виховний потенціал. Твори авторки за змістом близькі дитячій свідомості та сприйманню, в них закладено поліфонію смислових імпульсів, які можуть себе реалізувати в різних постановочних версіях. Казки-п’єси, розіграні на театральній сцені у яскравих формах режисерського втілення, можуть стати прикладом самореалізації дітей в їх театральній діяльності: в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах, в театральних гуртках закладів загальноосвітньої середньої освіти, в театральних гуртках будинків творчості учнів тощо.

Пріоритети загальнолюдських цінностей, використання національної казкової семантики, багатство українського мовно-літературного стилю, актуальність смислового навантаження – це вагомі складові текстів «Скарбнички казок» В. І. Марущак, опанування яких дітьми сприятиме їх
духовному зростанню.


ПЕТРЕНКО Ольга Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки композиторів України, доцент кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО

Прокоментуєте?

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ

Прокоментуйте!
Напишіть Ваше ім'я