Рашисти під Маріуполем закатували письменника та морського офіцера Євгена Баля: він не дожив до 79 років кілька днів

0

Ка­пі­тан 1 ран­гу, пись­мен­ник і жур­на­ліст Єв­ген Баль по­мер піс­ля три­ден­но­го ка­ту­ван­ня ра­шистсь­ки­ми ор­ка­ми.

«Вчо­ра, 8 квіт­ня, цього світ­ло­го свят­ко­во­го дня, йому б ви­пов­ни­ло­ся 79 ро­ків. Та зв’яза­ти­ся з ним і при­ві­та­ти не вда­ло­ся. Як і всі ми­ну­лі де­сять днів і но­чей, ко­ли на­ма­гав­ся доз­во­ни­ти­ся у при­морсь­ке се­ло Ме­ле­кі­не бі­ля Ма­рі­упо­ля… А у дру­гій по­ло­ви­ні дня ро­ди­чі стар­шо­го ко­ле­ги че­рез доб­рих лю­дей від­шу­ка­ли ме­не в ме­ре­жах і пе­ре­да­ли тра­гіч­ну звіс­тку. Цей муж­ній, міц­ний ду­хом і ті­лом чо­ло­вік по­мер іще 2 квіт­ня, не вит­ри­мав­ши по­бо­їв ра­шись­ких зайд, які три дні «пе­ре­ви­хо­ву­ва­ли» його у під­ва­лах оку­по­ва­но­го Ман­гу­ша», — по­ві­до­мив сум­ну звіс­тку пред­став­ник На­ці­ональ­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­ра­їни Пав­ло Кущ на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Єген Баль — ка­пі­тан 1 ран­гу, член На­ці­ональ­них спі­лок жур­на­ліс­тів і пись­мен­ни­ків, атор книг «Фар­ва­тер не ві­до­мий», «Ме­ри­ді­ани штур­ма­на Бар­ка», «Хро­ні­ки пса Фи­ли­мо­на» та ін­ших, ба­гатьох пуб­лі­ка­цій у пре­сі.

Морсь­кий офі­цер, який понад трид­ця­ть ро­ків ніс служ­бу на під­водних чов­нах Пів­нічно­го та Ти­хо­оке­ансь­ко­го фло­тів, зви­чай­но, бу­вав у різ­них важ­ких морсь­ких бу­валь­цях. І не раз хо­див у ав­то­ном­не пла­ван­ня. Влас­не, «ав­то­ном­кою» ста­ла і його ак­тивна пат­рі­отич­на і во­лон­терсь­ка ді­яль­ність у При­азов’ї, яку стар­ший ко­ле­га вів іще з ли­хо­го 2014 ро­ку. Єв­ген Баль ду­же час­то зус­трі­чав­ся з під­розді­ла­ми морсь­ких пі­хо­тин­ців і при­кор­донни­ків та з ін­ши­ми за­хис­ни­ка­ми Ма­рі­упо­ля, пе­ре­дав їм свої кни­ги та біб­лі­отеч­ки кни­жок ук­ра­їнсь­ких пись­мен­ни­ків, пи­сав ху­дож­ні тво­ри та жур­на­лістсь­кі ма­те­рі­али про гіб­ридну вій­ну…

До бу­дин­ку Єв­ге­на Ба­ля ор­ки увір­ва­ли­ся 18 бе­рез­ня. Під час пот­ворно­го «шмо­ну» від­шу­ка­ли фо­то морсь­ко­го офі­це­ра з ук­ра­їнсь­ки­ми мор­пі­ха­ми, членсь­кий кви­ток На­ці­ональ­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­ра­їни та ін­ші «до­ка­зи фа­шиз­му».

«На­шо­го ко­ле­гу від­везли до Ман­гу­ша, але на про­хан­ня рід­них Єв­ге­на Ми­ко­лайови­ча ми пев­ний час ут­ри­ма­ли­ся по­ши­рю­ва­ти цю ін­форма­цію і ро­би­ти від­по­від­ні за­яви. Бо «виз­во­ли­те­лі» по­обі­ця­ли ви­пус­ти­ли 78-річ­но­го бран­ця. Зреш­тою, так і ста­ло­ся 21 бе­рез­ня і ко­ле­га на­віть на­пи­сав ме­ні ла­ко­ніч­не по­ві­дом­лення: «Я вдо­ма. Все га­разд».

Про отой «га­разд» ми по­го­во­ри­ли вже нас­тупно­го дня. Та тре­ба зна­ти Єв­ге­на Ба­ля! Він під­твер­див, що його доб­ря­че по­по­би­ли за ці три дні і є важ­кі уш­коджен­ня, але за­пев­нив, що обов’яз­ко­во оду­жає. Ко­ле­га та­кож зіз­нався, що ро­сій­ські ка­ти бу­ли ду­же «ве­ли­ко­душ­ни­ми». Від­пусти­ли 78-річ­но­го чо­ло­ві­ка, бо мов­ляв «нє во­юєм с вє­тє­ра­на­мі фло­та СССР…». Це піс­ля кіль­кох днів по­бит­тя.

Ми ще до­мо­ви­ли­ся про ви­їзд ко­ле­ги з не­без­печної зо­ни, який на­ма­га­ли­ся ор­га­ні­зу­ва­ти че­рез па­ру днів, ко­ли він тро­хи огов­та­єть­ся від зну­щан­ня ор­ків.

На жаль, це бу­ла на­ша ос­тання роз­мо­ва…», — заз­на­чив Пав­ло Кущ.

У лис­то­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку він на­жи­во зус­трів­ся з Єв­ге­ном Ба­лем у Пу­щі-Во­ди­ці, де той пе­ре­бу­вав у вій­сько­во­му са­на­то­рії. Біль­ше го­во­ри­ли про твор­чість: Єв­ген Баль мрі­яв про нас­тупну кни­гу і на­віть пе­ре­дав ру­ко­пис сво­го тво­ру.

«Звіс­но, піс­ля 24 лю­то­го ми вже ве­ли ін­ші роз­мо­ви. І хо­ча я чіт­ко знав, що Єв­ген Баль у се­лі поб­ли­зу Ма­рі­упо­ля те­пер пе­ре­бу­ває, не­мов у на­пів­за­топ­ле­но­му від­сі­ку під­водно­го чов­на, який ле­жить на дні і здри­га­єть­ся від гли­бин­них бомб, цей муж­ній чо­ло­вік жод­но­го ра­зу не по­дав сиг­нал «SOS». Як­що не бу­ло мож­ли­вос­ті по­го­во­ри­ти, він над­си­лав звич­ні звіс­тки: «Все нор­маль­но. Три­ма­ємо­ся».

Так бу­ло до 19 бе­рез­ня. А ци­нізм ра­шис­тів іще й то­му, що ка­пі­та­на 1 ран­гу — під­водни­ка Єв­ге­на Ба­ля за­хо­пи­ли як­раз 19.03, ко­ли від­зна­ча­єть­ся День мо­ря­ка-під­водни­ка», — ре­зю­му­вав Пав­ло Кущ.

До­нець­ка об­ласна ор­га­ні­за­ція На­ці­ональ­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­ра­їни звер­неть­ся до ке­рів­ни­ків НСПУ, аби вий­ти з кло­по­тан­ням що­до на­го­род­ження Єв­ге­на Ми­ко­лайови­ча Ба­ля ор­де­ном «За муж­ність» І­ІІ сту­пе­ня. Пос­мер­тно.

denzadnem.com.ua

Прокоментуєте?

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ

Прокоментуйте!
Напишіть Ваше ім'я