Статут Національної спілки письменників України

0

Статут Національної спілки письменників України із змінами та доповненнями, внесеними IX з`їздом НСПУ 28 вересня 2017 року. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Національна спілка письменників України (далі − НСПУ) − всеукраїнська творча спілка, яка є добровільним об’єднанням професійних творчих працівників – письменників (прозаїків, поетів, драматургів, публіцистів, перекладачів, літературознавців та критиків, які провадять творчу діяльність, результатом якої є створення літературних творів, публічно представляючи їх шляхом публікації суб’єктами видавничої справи, внесеними до Державного реєстру України), має фіксоване членство (не менше 100 письменників), місцеві творчі осередки в більшості областей і діє на підставі цього Статуту.

1.2. НСПУ в своїй діяльності дотримується законодавства про професійних творчих працівників та творчі спілки, яке складається з Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», інших законодавчих актів та цього Статуту.

1.3. НСПУ діє на принципах добровільного об’єднання її членів, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав, а в статутній діяльності є незалежною від державних органів і органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських формувань.

1.4. НСПУ має право:

а) здійснювати творчу та господарську діяльність у передбаченому законодавством порядку для виконання своїх статутних завдань;

б) представляти та захищати права і законні інтереси своїх членів;

в) брати участь у розробленні нормативно-правових актів щодо діяльності творчих спілок та статусу творчих працівників;

г) брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально- економічного захисту творчих працівників;

ґ) представляти професійних творчих працівників до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;

д) здійснювати заходи з соціально-економічної підтримки та благодійництва;

е) у встановленому порядку створювати фонди з правами юридичної особи для виконання статутних завдань і цілей;

є) володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власника відповідно до законодавства України;

ж) здійснювати управління майновими правами членів спілки, які є суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права».

1.5. Держава забезпечує підтримку та захист законних прав та інтересів НСПУ:

а) сприяє її розвиткові та діяльності щодо творення національної культури та мистецтва, проведенню культурно-мистецьких заходів;

б) надає дотації та розміщує державні замовлення;

в) надає необхідну інформацію для забезпечення діяльності;

г) гарантує професійний та соціальний захист членів НСПУ;

д) залучає до підготовки законопроектів, розроблення загальнодержавних програм національно-культурного розвитку, інших соціально важливих заходів.

1.6. НСПУ сповідує принцип рівності своїх членів незалежно від їхніх мистецьких, творчих, політичних чи релігійних уподобань.

1.7. Повне найменування українською мовою − Національна спілка письменників України, скорочене найменування українською мовою − НСПУ.

1.8. Юридична адреса НСПУ: 01024, м. Київ, вул. Банкова, 2.

II. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Цілями діяльності НСПУ є створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів НСПУ; турбота про їх правовий, соціальний та професійний захист, у тому числі їхніх авторських прав; боротьба з утисками творчої свободи письменників, проти їх переслідувань за політичні, національні, релігійні переконання, що не суперечать чинному законодавству України.

2.2. НСПУ піклується про збереження, поширення та примноження надбань української літератури і мистецтва, культурних набутків національних меншин України, сприяє перекладу творів української літератури іншими мовами і перекладові творів літератури інших народів українською мовою. НСПУ дбає про розвиток і захист української мови, збереження духовної спадщини, для чого ініціює відповідні загальнодержавні програми, бере участь в їх реалізації.

2.3. НСПУ співпрацює з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів, письменницькими та іншими творчими організаціями; здійснює прямі міжнародні зв’язки із зарубіжними організаціями та асоціаціями письменників, сприяючи обміну культурними цінностями, співробітництву між діячами культури і мистецтва різних країн; надає допомогу в навчально-виховній роботі педагогічним колективам у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді, в їх морально-етичному та естетичному вихованні.

2.4. НСПУ здійснює міжнародну діяльність за межами України в інтересах держави та НСПУ на основі міжнародних договорів України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», інших законів України.

2.5. НСПУ в межах чинного законодавства бере участь у суспільно-політичному житті України, відстоює принципи демократії, свободи слова, совісті, політичних поглядів і творчих методів, визнає пріоритетною свободу творчості, несумісну з не вмотивованим законодавством України втручанням органів державної влади та органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських та релігійних організацій і об’єднань у творчий процес НСПУ.

2.6. НСПУ видає газети, журнали, інформаційні матеріали, провадить видавничу діяльність через власні видавництва та поліграфічну базу, може займатися спільною видавничою діяльністю з вітчизняними та зарубіжними літераторами, фондами і організаціями та господарськими товариствами, пропагує у різних формах творчі надбання української літератури, співпрацює із засобами масової інформації.

2.7. НСПУ проводить творчі семінари, конференції, симпозіуми, літературні свята, фестивалі, ювілейні, громадсько-політичні заходи, міжнародні зустрічі письменників з метою розвитку культурного співробітництва, духовного взаємозбагачення народів.

2.8. НСПУ може входити на правах колективного члена до інших громадських організацій і творчих спілок або кооперуватися з ними з метою виконання своїх статутних завдань і цілей.

2.9. НСПУ вважає одним із своїх головних завдань плекання талантів, дбає про їхню творчу і соціальну захищеність. З цією метою НСПУ активно працює з творчою молоддю, бере під свій правовий, творчий і моральний захист молодіжні літературні асоціації та об’єднання на території України, що виявляють бажання співпрацювати з НСПУ.

2.10. НСПУ оголошує творчі конкурси, засновує і присуджує літературні премії, висуває своїх кандидатів на відзначення державними нагородами та почесними званнями України, подає у встановленому порядку документи на здобуття премій, отримання державних стипендій відповідно до законодавства України.

2.11. НСПУ є власником майна, інших матеріальних і фінансових ресурсів, у тому числі підприємств і друкованих органів Спілки письменників України, які вона мала станом на 24 серпня 1991 року як республіканська організація згідно зі Статутом колишньої Спілки письменників СРСР, надбала в результаті своєї господарської діяльності або набула на них право в інший законний спосіб.

 

III. УМОВИ ПРИЙОМУ ДО НСПУ ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ

3.1. НСПУ діє на засадах індивідуального членства за територіальним принципом.

3.2. До НСПУ можуть бути прийняті громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які досягли вісімнадцяти років та є авторами написаних або перекладених та опублікованих в Україні або за її межами, чи поставлених на професійній сцені, оприлюднених на телебаченні, в кіно, записаних на ліцензійних аудіо- та відеоальбомах та озвучених на радіо літературних  творів, що мають самостійну художню цінність, а також опублікованих літературно-критичних статей і праць за таких умов:

а)особи, що є професійними творчими працівниками (письменниками), які відповідно до ч.2 ст.1 та ст.8 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» мають завершені й оприлюднені твори та державні нагороди за діяльність у сфері культури і мистецтва, на підставі письмової заяви на ім’я та адресу голови Правління НСПУ (з проханням прийняти до НСПУ із зобов’язанням неухильно дотримуватися вимог Статуту й своєчасно сплачувати вступний та щорічні членські внески), до якої додають документи, що підтверджують особу кандидата, її статус професійного творчого працівника (письменника), адресу проживання й контактні дані та інші відомості, необхідні для вступу до НСПУ;

б)особи, що відповідно до ч.2 ст.1 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» не є професійними творчими працівниками (письменниками), на підставі аналогічної письмової заяви на ім’я голови Правління НСПУ (з проханням прийняти до НСПУ, із зобов’язанням неухильно дотримуватися вимог Статуту, своєчасно сплачувати вступний та щорічні членські внески), яку подають на адресу обласних (місцевих) організацій (територіальних осередків) НСПУ за місцем їх проживання, та додають до заяви: три рекомендації членів НСПУ зі строком перебування в НСПУ не менше п’яти років, три примірники виданих книжок (як правило, не менше двох найменувань книг із тринадцятизначним номером ІSBN, якщо вони опубліковані після 01.01.2007 р.), список опублікованих творів, рецензії та інші документи, що підтверджують особу кандидата, його місце проживання, контактні дані та письменницьку діяльність; після перевірки згаданих документів обласні (місцеві) організації (територіальні осередки) НСПУ передають заяви та надані матеріали кандидатів для вступу на адресу голови Правління НСПУ разом з вмотивованою рекомендацією прийняти кандидата до НСПУ.

3.3.Член НСПУ може належати до інших творчих спілок, діяльність яких не суперечить Статуту НСПУ.

3.4.Для перевірки заяв кандидатів про вступ до НСПУ, а також рекомендацій та наданих ними матеріалів створюється Приймальна комісія НСПУ, положення про яку затверджується Правлінням НСПУ. Приймальна комісія НСПУ своїм поданням рекомендує Правлінню прийняти кандидатів в члени НСПУ, якщо за наданими документами вони відповідають критеріям Статуту та законодавства України, або вмотивовано не рекомендує їх для прийому.

3.5.Прийом до НСПУ здійснює Правління НСПУ за поданням Приймальної комісії НСПУ шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

3.6.Кандидат вважається прийнятим до НСПУ після відповідної ухвали Правління, сплати вступного та членського внеску за поточний рік та отримання членського квитка. Розмір вступного та щорічних членських внесків визначається Правлінням НСПУ.

3.7. Якщо член НСПУ не сплачує протягом двох років членські внески або провадить антиконституційну, антидержавну, іншу несумісну з нормами чинного законодавства України діяльність, порушує вимоги цього Статуту, загальні збори (конференція) обласної (місцевої) організації (територіального осередку) або Секретаріат НСПУ розглядають це питання і рекомендують Правлінню НСПУ ухвалити рішення про вибуття такого письменника з НСПУ як особи, що грубо порушує Статут НСПУ.

3.8. Правління НСПУ на своєму найближчому засіданні розглядає це питання та ухвалює відповідне рішення.

3.9. Членство в НСПУ також припиняється в разі смерті письменника та на підставі особистої заяви члена НСПУ з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього самого дня припиняється перебування члена НСПУ на будь-яких виборних посадах НСПУ, крім обраних на посади керівника та заступників керівника НСПУ. Їх членство в НСПУ припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.

3.10.Рішення загальних зборів (конференції) обласних (місцевих) організацій (територіальних осередків) та Секретаріату НСПУ з рекомендаціями Правлінню НСПУ ухвалити рішення про вибуття письменників з НСПУ можуть бути оскаржені до вищих органів управління НСПУ не пізніше ніж за десять днів до проведення найближчого засідання Правління або з’їзду НСПУ шляхом подання обґрунтованих скарг відповідно до чинного законодавства України, а також в судовому порядку.

 

IV. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НСПУ

4.1. Член НСПУ має право:

а) обирати як делегат з’їзду керівні органи НСПУ, її обласних (місцевих) творчих осередків (організацій) як учасник зборів і бути обраним до них;

б) після п’ятирічного перебування в НСПУ рекомендувати для прийому до НСПУ інших кандидатів;

в) вносити пропозиції, висловлювати і обґрунтовувати свою думку щодо питань, пов’язаних з діяльністю НСПУ;

г) ознайомлюватися з інформацією про діяльність НСПУ, яка має відкритий характер і є доступною кожному члену спілки;

ґ) брати участь в утворенні творчих асоціацій та об’єднань, діяльність яких не суперечить вимогам цього Статуту;

д) одержувати фінансову та іншу матеріальну допомогу, користуватися на пільгових умовах будинками творчості та лікувально-оздоровчими закладами НСПУ тощо з урахуванням матеріальних та фінансових можливостей Спілки;

е) звертатися, згідно зі ст. 6 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», з заявою до відповідних органів виконавчої влади при наданні письменнику або його сім’ї житла для порушення питання про надання окремої кімнати (кабінету) або додаткової жилої площі розміром не менш як 20 кв. м, що оплачується в одинарному розмірі;

є) зупиняти чи припиняти в будь-який час своє членство в НСПУ шляхом подання заяви до статутних органів творчої спілки, яке припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень;

ж) реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством.

4.2. Член НСПУ зобов’язаний:

а) дотримуватися вимог Конституції України, чинного законодавства України, в тому числі Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», Статуту НСПУ та інших нормативно-правових актів;

б) брати участь у творчому, культурному та громадсько-політичному житті НСПУ, сприяти виконанню її цілей та завдань;

в) своєчасно, не пізніше 31 грудня відповідного року, сплачувати до НСПУ вступний та до обласної (місцевої) організації (територіального осередку) — щорічні членські внески.

 

V. МІСЦЕВІ (ТЕРИТОРІАЛЬНІ) ОСЕРЕДКИ (ОРГАНІЗАЦІЇ) НСПУ

 

5.1. НСПУ має свої обласні (місцеві) організації (територіальні осередки) в Автономній Республіці Крим, в обласних центрах та в місті Києві, які відповідно до ст.7 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» не можуть мати статусу творчої спілки.

Обласні (місцеві) організації (територіальні осередки) НСПУ забезпечують виконання статутних цілей і завдань НСПУ, рішень її виборних органів, користуються підтримкоюНСПУ та місцевих органів влади, діють на підставі цього Статуту та статутів територіальних осередків, які не суперечать вимогам законодавства України та Статуту НСПУ.

5.2. Рішення про доцільність утворення обласної (місцевої) організації (територіального осередку) НСПУ, якщо така організація не була створена до прийняття Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» або така організація була ліквідована відповідно до положень ст. 13 цього Закону, приймається Правлінням НСПУ, на підставі якого скликаються уповноважені збори членів НСПУ, що проживають на території відповідної області (м. Києва), для утворення обласної (м. Києва) організації (територіального осередку).

Рішення уповноважених зборів членів НСПУ про утворення обласної (м. Києва) організації (територіального осередку) НСПУ та про затвердження статуту обласної (м. Києва) організації (територіального осередку) НСПУ або прийняття рішення про діяльність територіального осередку творчої спілки НСПУ на підставі статуту НСПУ підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

З моменту реєстрації обласна (м. Києва) організація (територіальний осередок) набуває статусу юридичної особи.

5.3. Обласні (м. Києва) організації (територіальні осередки) НСПУ в своїй діяльності керуються Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», цим Статутом та нормами статутів обласних (м. Києва) організацій (територіальних осередків), які не суперечать вимогам чинного законодавства України та Статуту НСПУ.

5.4. Обласні (м. Києва) організації (територіальні осередки) НСПУ скликають загальні збори (конференцію) своїх членів не рідше одного разу на рік. Особливості їхнього скликання можуть визначатися статутами цих організацій та Статутом НСПУ.

5.5. Звітно-виборні збори (конференція) в обласних (м. Києва) організаціях (територіальних осередках) НСПУ проводяться не рідше одного разу на чотири роки та не пізніше дати завершення чотирирічного терміну. У разі недотримання зазначених термінів Секретаріат НСПУ на своєму найближчому засіданні ухвалює рішення про проведення звітно-виборних зборів (конференції) не пізніше одного місяця після зазначеного рішення Секретаріату.

5.6. Загальні збори (конференція) обласної (м. Києва) організації (територіального осередку) НСПУ є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини зареєстрованих членів організації (делегатів конференції).

5.7. Обласні (м. Києва) організації (територіальні осередки) НСПУ на звітно-виборних загальних зборах (конференції) обирають голову, Правління та Ревізійну комісію організації.

5.8. Київська організація НСПУ скликає щорічну звітну та раз на чотири роки звітно- виборну конференцію делегатів від утворених нею професійних творчих об’єднань за встановленою Правлінням Київської організації НСПУ квотою. Члени Київської організації НСПУ, які не обрані делегатами конференції, мають право брати участь у її роботі з правом дорадчого голосу. На Київську організацію НСПУ в частині, не передбаченій цим пунктом, поширюються положення цього Статуту, встановлені для обласних організацій (територіальних осередків) НСПУ.

5.9. Перебування особи на посаді голови обласної (м. Києва) організації (територіального осередку) НСПУ не повинно перевищувати двох термінів

5.10. Рішення на загальних зборах (конференції) обласної (м. Києва) організації (територіального осередку) НСПУ приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих учасників (делегатів) відкритим голосуванням, а обрання голови організації − таємним голосуванням. У випадку рівної кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос головуючого на зборах (конференції).

5.11. Обласні (м. Києва) організації (територіальні осередки) НСПУ можуть створювати творчі організації та об’єднання відповідно до чинного законодавства.

5.12. Припинення діяльності обласної (м. Києва) організації (територіального осередку) НСПУ здійснюється відповідно до ст.13 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»:

  • згідно з рішенням з’їзду (загальних зборів) НСПУ, загальних зборів територіального
  • осередку НСПУ, скликаних на підставі рішення Правління НСПУ або з власної ініціативи, у порядку, визначеному статутом, на підставі якого діє територіальний осередок НСПУ;
  • на підставі рішення суду в разі порушення творчим осередком законодавства України;
  • у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

 

VI. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ВИБОРНИХ ОРГАНІВ НСПУ, СТРОКИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ

6.1. В основу організаційної будови НСПУ покладено принципи виборності і колегіальності спілчанських структур усіх рівнів, їхньої періодичної звітності перед членами НСПУ.

6.2. Керівними органами НСПУ є:

а) з’їзд НСПУ (загальні збори, якщо кількість членів НСПУ зменшується до 100 осіб);

б) Правління НСПУ;

в) Секретаріат НСПУ;

г) Голова НСПУ.

6.3. Вищим керівним органом НСПУ є з’їзд (загальні збори) НСПУ, які скликаються Правлінням або на вимогу не менш як однієї третини членів НСПУ не рідше, ніж один раз на чотири роки.

6.4. У роботі з’їзду НСПУ беруть участь делегати від обласних (місцевих) організацій (територіальних осередків) НСПУ. Норму представництва на з’їзді визначає Правління НСПУ.

Члени НСПУ, що присутні на з’їзді НСПУ, але не були обрані його делегатами, мають право дорадчого голосу.

У загальних зборах НСПУ беруть участь усі члени НСПУ.

6.5. З’їзд (загальні збори) НСПУ вважаються правомочним, якщо зареєструється не менше двох третин обраних делегатів (членів) НСПУ.

6.6. З’їзд (загальні збори) НСПУ:

а) затверджують Статут НСПУ, вносять до нього зміни;

б) визначають основні напрями діяльності НСПУ на черговий період, окреслюючи найважливіші питання розвитку літератури, діяльності НСПУ, участі письменників у літературному і громадському житті, щодо ефективного використання майна, розглядають і затверджують цільові програми творчої діяльності;

в) заслуховують звіт Правління та Ревізійної комісії НСПУ про діяльність Спілки, оцінюють роботу виборних органів НСПУ;

г) обирають таємним голосуванням на альтернативній основі голову НСПУ терміном на чотири роки; обраним вважається той кандидат, за якого подано більше половини голосів зареєстрованих делегатів з’їзду/учасників загальних зборів НСПУ; якщо жоден із претендентів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне таємне голосування з двох кандидатів, за яких подано найбільшу кількість голосів;

г) за поданням голови НСПУ обирають заступників голови та секретарів НСПУ, а також Секретаріат, Правління (до 65 осіб з урахуванням вже обраних голови, його заступників та секретарів НСПУ) та Ревізійну комісію НСПУ, члени якої не можуть бути обраними до інших виборних органів НСПУ;

д) ухвалюють рішення про відчуження майна НСПУ;

е) ухвалюють рішення про реорганізацію або ліквідацію НСПУ;

є) можуть вирішувати інші питання, які належать до повноважень виборних органів та територіальних осередків НСПУ.

6.7. При скороченні кількості членів НСПУ до ста і менше замість з’їзду скликаються загальні збори членів НСПУ, які, керуючись нормами Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», вносять зміни і доповнення в цей Статут, що підлягають реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.8. Кількісний склад виборних органів визначається з’їздом (загальними зборами) НСПУ за пропозицією головуючого з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.

6.9. Рішення з’їзду, Правління, Секретаріату НСПУ, загальних зборів (конференції) осередків творчої спілки й інших виборних органів НСПУ та її обласних (м. Києва) організацій (територіальних осередків) приймаються за особистої участі зареєстрованих делегатів/членів виборних органів НСПУ.

6.10. У період між з’їздами/загальними зборами діяльністю НСПУ керує Правління НСПУ, яке за пропозицією Голови НСПУ обирається з’їздом/загальними зборами НСПУ на строк не більше чотирьох років.

6.11. Правління НСПУ за поданням Секретаріату НСПУ скликається на засідання не рідше як двічі на рік. Засідання Правління вважається правомочним, якщо зареєстровано не менше двох третин його членів. Рішення Правління НСПУ ухвалюються простою більшістю голосів зареєстрованих членів Правління.

6.12. Правління НСПУ:

а) здійснює попередній розгляд і обговорення питань, що належать до компетенції з’їзду (загальних зборів) НСПУ; визначає чергові завдання, формує цільові програми розвитку та діяльності НСПУ; погоджує довгострокову (більше одного календарного року) оренду (суборенду) цілісних майнових комплексів, земельних ділянок та іншого нерухомого майна, якими володіє чи користується НСПУ, їх передачу в довгострокове користування згідно з чинним законодавством України;

б) скликає з’їзд (загальні збори) НСПУ з власної ініціативи чи на вимогу третини членів НСПУ;

в) вирішує питання про вступ НСПУ до творчих асоціацій та міжнародних організацій і про вихід з них;

г) ухвалює рішення про доцільність створення обласної (місцевої) організації (територіального осередку) НСПУ або щодо припинення її діяльності;

г) ухвалює рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію постійних комісій НСПУ;

д) ухвалює рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію юридичних осіб, друкованих органів, фондів тощо і затверджує положення (статути) про їхню діяльність, які підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством;

е)затверджує структуру апарату НСПУ та обласних (місцевих) організацій (територіальних осередків) і щорічний штатний розпис;

є) за поданням голови НСПУ, погодженим із Секретаріатом НСПУ, затверджує кошторис НСПУ;

ж) координує роботу обласних (місцевих) організацій (територіальних осередків) та штатних підрозділів НСПУ, ухвалює рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора видавництва «Український письменник», головних редакторів друкованих та електронних ЗМІ, інших юридичних осіб та фондів, засновником і співзасновником яких є НСПУ, здійснює контроль за їх діяльністю;

з) ухвалює рішення про заснування спільних видавництв та періодичних видань з вітчизняними та зарубіжними асоціаціями і фондами;

и) за вмотивованою рекомендацією Приймальної комісії НСПУ розглядає питання щодо прийому до НСПУ, а за рекомендацією Секретаріату НСПУ та загальних зборів (конференції) обласних (м. Києва) організацій (територіальних осередків) ухвалює рішення про вибуття письменників з НСПУ в разі порушення ними чинного законодавства, Статуту НСПУ, статутів обласних (місцевих) організацій (територіальних осередків).

6.13. Виконавчим органом Правління НСПУ є очолюваний головою НСПУ Секретаріат НСПУ, до якого входять голова, заступники голови і секретарі НСПУ, які працюють як наймані працівники або на безоплатній основі.

6.14. Секретаріат НСПУ скликається на засідання головою НСПУ при необхідності, але не рідше двох разів на місяць, або на вимогу третини його членів невідкладно і є правомочним при наявності більше половини його членів.

Рішення Секретаріату НСПУ в межах його повноважень ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Секретаріату.

6.15. Секретаріат НСПУ:

а) здійснює поточну роботу НСПУ в період між засіданнями Правління НСПУ;

б) готує проекти планів роботи спілки і програм загальноспілчанських заходів, а також постанов, угод (договорів), статутів, положень, кошторисів, штатних розписів, іншої документації, опрацьовує питання порядку денного Правління та з’їзду НСПУ і пропонує їх для схвалення та уточнення Правлінням НСПУ;

в) організовує скликання та роботу Правління НСПУ;

г) забезпечує практичне виконання рішень, ухвалених з’їздом (загальними зборами), Правлінням та головою НСПУ;

ґ ) розглядає питання щодо порушення членами НСПУ норм чинного законодавства України та цього Статуту та рекомендує Правлінню НСПУ ухвалити рішення щодо їх вибуття з НСПУ,

д) вирішує інші питання, пов’язані із забезпеченням діяльності НСПУ в разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

6.16. Голова НСПУ:

а) представляє НСПУ в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах України, у відносинах з громадськими і творчими організаціями України, з іншими юридичними особами, а також у відносинах зі спорідненими організаціями інших держав;

б) за посадою є головою Правління НСПУ;

в) подає з’їзду НСПУ пропозиції щодо кількісного та персонального складу заступників голови НСПУ, Секретаріату НСПУ та Правління НСПУ;

г) керує роботою Секретаріату НСПУ;

ґ) має право першого підпису, відкриває та закриває рахунки в установах банку;

д) видає накази про прийом на роботу та звільнення співробітників апарату НСПУ і його підрозділів після затвердження Правлінням НСПУ штатного розпису та кошторису НСПУ;

е) візує та підписує угоди про оренду приміщень та іншого майна НСПУ в межах своїх повноважень;

є) підписує на підставі відповідного рішення з’їзду (загальних зборів) документи про відчуження майна НСПУ.

6.17. Перебування члена НСПУ на посаді голови НСПУ обмежується двома термінами.

6.18. Голова НСПУ не може поєднувати свою посаду з іншою роботою, крім творчої та викладацької діяльності.

6.19. Голова НСПУ має право призупиняти рішення керівних органів обласних (м.Києва) організацій (територіальних осередків) НСПУ, а також повноваження посадових осіб виборних органів обласних (м. Києва) організацій (територіальних осередків) НСПУ та центрального апарату НСПУ в разі порушення ними норм чинного законодавства, Статуту НСПУ, статутів обласних (місцевих) організацій (територіальних осередків) та інших структурних підрозділів НСПУ до розгляду цього питання і ухвалення відповідного рішення Секретаріатом і Правлінням НСПУ, а при потребі — з’їздом (загальними зборами) НСПУ.

6.20. На час призупинення повноважень голови обласної (м. Києва) організації (територіального осередку) його обов’язки, згідно з ухвалою Секретаріату тимчасово виконує його заступник або один із членів правління відповідної організації (територіального осередку). Обов’язки посадової особи виборного органу центрального апарату НСПУ на час призупинення її повноважень згідно з ухвалою Секретаріату тимчасово виконує один із секретарів НСПУ.

6.21. У випадку подання головою НСПУ заяви про відставку або невиконання ним без поважних причин своїх службових обов’язків протягом трьох календарних місяців Правління НСПУ ухвалює рішення щодо проведення з’їзду (загальних зборів) НСПУ у тримісячний термін для його переобрання. На цей час обов’язки голови НСПУ згідно з ухвалою Секретаріату тимчасово виконує один із його заступників чи секретарів НСПУ.

6.22. Контролюючим органом НСПУ є Ревізійна комісія НСПУ, яка обирається з’їздом (загальними зборами) НСПУ і звітує перед ними.

6.23. До компетенції Ревізійної комісії НСПУ входять контроль за виконанням цього Статуту, рішень з’їзду (загальних зборів) НСПУ та Правління НСПУ, перевірка фінансово-господарської діяльності НСПУ.

Ревізійна комісія НСПУ має право перевіряти роботу всіх територіальних осередків НСПУ та їхніх органів управління, підприємств, друкованих органів, видавництв тощо, виносячи результати перевірки на обговорення Секретаріату, Правління та з’їзду (загальних зборів) НСПУ.

Засідання Ревізійної комісії є правомочним за умови присутності на ньому більше половини загальної кількості її членів. Рішення Ревізійної комісії приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів та оформлюються протоколом, який підписують голова та секретар комісії.

Перевірка фінансово-господарської діяльності НСПУ або здійснення заходів контролю Ревізійною комісією провадяться лише за наявності відповідного рішення Ревізійної комісії про початок такої перевірки або про початок здійснення заходів контролю.

Ревізійна комісія не має право втручатись в господарську діяльність НСПУ.

Інформація та документи, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності НСПУ або здійснення заходів контролю, можуть бути надані члену Ревізійної комісії в копіях на підставі відповідного рішення Ревізійної комісії, в якому зазначається перелік необхідних документів, за актом приймання-передачі.

Ознайомлення з оригіналами зазначених документів здійснюється в присутності головного бухгалтера НСПУ. Вилучення оригіналів первинних та інших документів забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.24. Члени Ревізійної комісії НСПУ мають право брати участь у засіданнях інших виборних органів НСПУ з правом дорадчого голосу.

6.25. Принцип роботи Ревізійної комісії НСПУ поширюється на відповідні комісії обласних (м. Києва) організацій (територіальних осередків) НСПУ.

 

VII. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ НСПУ І ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

7.1. НСПУ є юридичною особою, неприбутковою організацією та має: фінансову самостійність, право розпоряджатися власними коштами, свою символіку, поточні рахунки в банку, круглі печатки, емблеми, штампи зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Правлінням НСПУ.

7.2. НСПУ може на основі чинного законодавства України набувати на території України і за її межами інші майнові та немайнові права.

7.3. У власності, володінні, користуванні, оперативному управлінні, в оренді НСПУ можуть бути в установленому законодавством порядку будинки творчості, лікувально-оздоровчі заклади, споруди, приміщення, автотранспорт, обладнання, інвентар, майно, грошові кошти та інші активи, необхідні для забезпечення статутної діяльності НСПУ.

7.4. НСПУ має право з дотриманням чинного законодавства України для неприбуткових творчих спілок: провадити господарську (видавничу, поліграфічну) благодійну та інші види діяльності шляхом використання існуючих та створення нових необхідних для виконання статутних завдань госпрозрахункових підприємств, організацій, благодійних фондів тощо зі статусом юридичних осіб, здійснювати господарську діяльність в інший спосіб, що не суперечить закону; орендувати та здавати в оренду, надавати або брати в оперативне управління та користування земельні ділянки, майно і кошти; користуватися земельними ділянками, наданими на підставі чинного законодавства в постійне (безстрокове) користування, оренду НСПУ.

7.5. Відчуження нерухомого майна НСПУ з дотриманням чинного законодавства України проводиться згідно з рішенням з’їзду (загальних зборів) НСПУ.

7.6. Для провадження діяльності господарських структур НСПУ Правління НСПУ за поданням голови НСПУ, погодженим із Секретаріатом НСПУ, може створити господарський підрозділ НСПУ на чолі із заступником голови (секретарем) НСПУ з економічних питань, окремим штатом і фондом заробітної плати.

7.7. Заступник голови (секретар) НСПУ з економічних питань та очолюваний ним підрозділ підзвітні й підконтрольні голові, Секретаріату, Правлінню, з’їзду (загальним зборам) та Ревізійній комісії НСПУ.

7.8. НСПУ може одержувати фінансову допомогу з Державного бюджету України.

7.9. Оподаткування НСПУ як неприбуткових творчих спілок, її обласних (м. Києва) організацій (територіальних осередків) та їх підприємств здійснюється згідно із законодавством України про оподаткування неприбуткових творчих спілок.

7.10. Джерелами формування майна та коштів НСПУ є:

а) вступні й щорічні внески членів НСПУ;

б) винагороди за управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

в) фінансування з Державного бюджету України;

г) майно колишньої Спілки письменників Союзу РСР, до якого належать розташовані на території України будинки, споруди, матеріально-технічні засоби, які станом на 24 серпня 1991 року згідно з правоустановчими документами пересувала письменників колишнього Союзу РСР або у володінні чи користуванні відповідних республіканських або територіальних структур; 

ґ) надходження від оренди майнових комплексів, будівель і приміщень та доходи від діяльності будинків творчості письменників, лікувально-оздоровчих закладів та інших створених НСПУ підприємств, друкованих органів, фондів тощо, що спрямовуються на виконання статутних цілей Спілки;

д) спеціальні відрахування до фондів НСПУ, якщо вони встановлені Кабінетом Міністрів України, за використання на території України творів письменників, які стали суспільним надбанням;

е)добровільні грошові та матеріальні внески юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних;

є) інші не заборонені чинним законодавством України надходження.

7.11. Доходи (прибутки) НСПУ як неприбуткової організації та її обласних (м. Києва) організацій (територіальних осередків) відповідно до пункту 133.4.2. Податкового кодексу України використовуються виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7.12. НСПУ, її обласні (місцеві) організації (територіальні осередки), підприємства, установи, організації, фонди тощо, які мають статус юридичної особи, ведуть податковий і бухгалтерський облік, кадрове діловодство та статистичну звітність, при використанні найманої праці дотримуються законодавства України про працю.

7.13. Забороняється відповідно до пункту 133.4.1 Податкового кодексу України здійснення розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів НСПУ, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

VIII. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НСПУ

 

8.1. Припинення діяльності НСПУ здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації:

  • згідно з рішенням з’їзду (загальних зборів) НСПУ, яке приймається двома третинами голосів зареєстрованих делегатів (учасників зборів);
  • на підставі рішення суду в разі порушення законодавства України;
  • у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

8.2. У разі припинення юридичної особи НСПУ (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

8.3.У разі ліквідації НСПУ питання про її активи, кошти і майно відповідно до чинного законодавства України вирішує Ліквідаційна комісія НСПУ, яку утворює з’їзд (загальні збори) з числа членів НСПУ.

 

Прокоментуєте?

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ

Прокоментуйте!
Напишіть Ваше ім'я