Регламент діяльності Приймальної комісії НСПУ

0
1026

До документу були внесені поправки та деякі зміни

 

РЕГЛАМЕНТ

діяльності Приймальної комісії  НСПУ

 

1. Приймальна комісія НСПУ (надалі Комісія) діє на підставі Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», Статуту Національної спілки письменників України (надалі НСПУ або Спілка) та Положення про прийом до НСПУ. 

2. Квоту членів Комісії від обласних (територіальних) організацій НСПУ затверджує з’їзд НСПУ.

3. Склад Комісії формується Секретаріатом НСПУ за протокольними поданнями обласних (територіальних) організацій НСПУ у кількості не більше 19-х членів за їх згоди працювати в Комісії.

4. Персональний склад Комісії затверджується на першому засіданні новообраного Правління НСПУ і діє з ротаціями до наступного з’їзду НСПУ.

5. Голова і відповідальний секретар Комісії обираються членами Комісії на першому засіданні затвердженого Правлінням НСПУ складу Комісії таємним голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії з числа письменників – членів Комісії, здатних за своїми організаторськими здібностями налагодити її ефективну роботу. 

6. Дострокове переобрання керівників Комісії здійснюється за поданням Секретаріату на найближчому засіданні Правління після надходження до правління НСПУ Спілки власноруч написаної головою чи відповідальним секретарем Комісії заяви або заяви з вимогою про відставку цих керівників, підписаної не менше 1/3 членів Комісії.

7.  Комісія збирається не рідше двох разів на рік (восени й навесні) і працює на платній або безоплатній основі залежно від кількості справ. При великій кількості нерозглянутих справ Секретаріат НСПУ має право скликати позачергове засідання Комісії НСПУ з тими ж повноваженнями.

8. Члени Комісії  представляють усі провідні жанри: проза, поезія, драматургія, критика, публіцистика, літературна критика, літературознавство, перекладацтво та працюють з максимальною відповідальністю за творчу долю тих, чиї справи щодо членства в НСПУ роз-глядають.

9. Голова Комісії, відповідальний секретар Комісії та члени Комісії в будь-який період своїх повноважень за поданою не пізніше як за два місяці до припинення повноважень письмовою заявою на ім’я голови НСПУ можуть припинити своє членство у Комісії.

10. Члени Комісії, які без поважних причин нехтують своїми обов’язками  (без поважних причин три рази підряд або систематично не беруть участі в засіданнях Комісії, несумлінно виконують доручення щодо повного, неупередженого і об’єктивного розгляду справ, порушують письменницьку етику), за поданням голови  Комісії рішенням Правління НСПУ достроково виводяться зі складу Комісії.

11. Голова НСПУ невідкладно виносить подані заяви про вихід з Комісії, а також питання про заміну вибулого (померлого, пропалого безвісти) члена Комісії та ротацію членів Комісії на засідання Секретаріату НСПУ і Правління НСПУ.

12. Новий член Комісії за його згодою затверджується Секретаріатом НСПУ за протокольним поданням обласної (територіальної) організації  НСПУ замість вибулого члена Комісії у місячний термін з наступним затвердженням цього рішення Правлінням НСПУ. 

13. Прийом вступних документів від обласних (територіальних) організацій НСПУ здійснює відповідальний секретар Комісії.

14. Комісія розглядає справи про прийом до НСПУ посмертно у виняткових випадках за ухвалою Секретаріату.  

15. Голова і відповідальний секретар Комісії спільним рішенням мають право не допускати справу до розгляду у разі її невідповідності вимогам Статуту НСПУ та Положенню про прийом до НСПУ, про що письмово аргументовано повідомляють обласну (територіальну) організацію НСПУ, яка надала пошукачу рекомендацію.

16. Рішення про відмову у розгляді справи обласною (територіальною) організацією НСПУ або пошукачем самостійно може бути оскаржене до Правління НСПУ. Після розгляду скарги рішення Правління НСПУ зі спірного питання є остаточним.

17. При допуску справи до розгляду голова і відповідальний секретар Комісії спільним рішенням у десятиденний термін з дня надходження справи визначають з числа членів Комісії не менше трьох відповідальних для ознайомлення з творами пошукача і їх рецензування, призначають день засідання, на якому розглядатиметься справа,  та оповіщають про день засідання і порядок денний усіх членів Комісії.

18.  Засідання Комісії легітимне при наявності на ньому  2/3 її членів. 

19. Веде засідання Комісії  голова Комісії або призначена ним особа. 

20. Протокол засідання Комісії веде відповідальний секретар Комісії.

21. Матеріали справи по кожному пошукачеві готує і на засіданні Комісії зачитує секретар Комісії.

22. Члени Комісії, відповідальні за ознайомлення з творчістю пошукача, одержують від відповідального секретаря Комісії матеріали справи, готують рецензію і доповідають на засіданні Комісії про своє бачення творчої значимості доробку пошукача та пропонують або  рекомендувати його до Спілки, або відмовити у прийомі чи відкласти розгляд справи до виходу його нової книги.

23. При розбіжності у оцінках членами Комісії – оглядачами-рецензентами творчості пошукача голова і відповідальний секретар Комісії мають право або  вилучити пошукача зі списку для голосування та призначити нових оглядачів-рецензентів і новий день слухання справи, або винести питання на обговорення і голосування усіх членів Комісії.

24. Під час  повторного слухання незалежно від висновку оглядачів-рецензентів  пошукач включається у список для таємного голосування всіма членами Комісії.

25. Члени Комісії та присутні на ній з етичних міркувань не мають права розголошувати інформацію про хід персонального обговорення справ ні під час роботи Комісії, ні після її завершення.

26.  Під  час роботи Комісії пошукачам та іншим особам,  крім передбачених ч. 21 цього Регламенту, забороняється як своєю присутністю, так і в будь-який інший спосіб впливати на Комісію та окремих її членів. 

27.  При порушенні вимог, передбачених ч.ч. 26, 27 цього Регламенту, розгляд справи  відкладається  до усунення спроб тиску на Комісію.

28. Після обговорення всіх винесених на розгляд Комісії пошукачів кандидати у члени НСПУ в алфавітному порядку вносяться відповідальним секретарем Комісії у бюлетень для таємного голосування.

29.  Відповідальний секретар Комісії вручає по одному примірнику бюлетеня кожному з присутніх на засіданні членів Комісії.

30. Члени Комісії викреслюють тих пошукачів, чий рівень творчості з їхньої точки зору не відповідає високим вимогам членства в НСПУ, та вкидають заповнені бюлетені у скриньку.

 31. Після завершення голосування відповідальний секретар Комісії у присутності членів Комісії підраховує, а голова Комісії  оприлюднює результати голосування.

32. Обраним у члени НСПУ вважається пошукач, який набрав 2/3 голосів присутніх на засіданні членів Комісії. 

33. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують голова та відповідальний секретар Комісії. 

34. У десятиденний термін секретар Комісії готує, а голова Комісії  надсилає Секретаріату НСПУ витяг з протоколу засідання Комісії щодо пошукачів, які набрали потрібну кількість голосів для одержання від Комісії  рекомендації для вступу в Спілку.

35. При відмові Приймальною комісією НСПУ її голова (відповідальний секретар) повертає справу до обласної (територіальної) організації Спілки з результатами закритого голосування.

36. Рішення про відмову у наданні Комісією рекомендації може бути оскаржене обласною (територіальною) організацією НСПУ або пошукачем самостійно до Правління НСПУ.  Після розгляду скарги рішення Правління НСПУ зі спірного питання є остаточним.

37. При випуску пошукачем, якому Комісією відмовлено у наданні рекомендації, нової книги обласна (територіальна) організація НСПУ має право подати до Секретаріату НСПУ письмове клопотання щодо повторного розгляду Комісією заяви пошукача про прийняття в члени НСПУ.

38. При повторному розгляді справи у зв’язку з виходом нової книги пошукача Комісія розглядає лише нову книгу пошукача і приймає відповідне рішення.

39. Справи іноземних пошукачів щодо вступу в НСПУ готуються Секретаріатом НСПУ без надання рекомендації обласною (територіальною) огранізцією НСПУ.

40. Розгляд справи іноземного пошукача  Комісією здійснюється на загальних підставах.

 

41. Матеріальне стимулювання членів Комісії за добросовісну роботу передбачається річним кошторисом НСПУ і здійснюється бухгалтерією НСПУ у встановленому порядку.

42. Сумлінна багаторічна робота у складі Комісії може заохочуватися оголошенням подяки голови НСПУ, врученням Грамоти НСПУ, Почесної грамоти НСПУ, Почесної відзнаки НСПУ 2-го ступеня, Почесної відзнаки НСПУ 1-го ступеня.

43. Зміни і доповнення в Регламент діяльності Приймальної комісії НСПУ вносяться Правлінням НСПУ.

44. Під час одного денного засідання ПК може розглянути не більше ніж 25 справ кандидатів.

45. Комісія працює за адресою: 01601, м. Київ, вул. Банкова, 2, Будинок письменників України.

Прокоментуєте?

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ

Прокоментуйте!
Напишіть Ваше ім'я