Положення про прийом до Національної спілки письменників України

0

 

ПОЛОЖЕННЯ

про прийом до Національної спілки письменників України

 

1. До Національної спілки письменників України  (надалі НСПУ)  може бути прийнятий громадянин України, іноземець або особа без громадянства віком від вісімнадцяти років, який творить українською мовою, мовами національних меншин, іншими мовами світу або перекладає з української мови на мови світу –  автор написаних і перекладених, надрукованих в Україні або за її межами чи поставлених на сцені, на радіо, телебаченні, в кіно літературних творів, що мають самостійну художню цінність, а також опублікованих літературно-критичних статей, праць і досліджень, що відзначаються ґрунтовністю мистецького аналізу й глибиною естетичної думки (надалі – Кандидат). 

2. Критерії, за якими Кандидат, що виявив бажання стати членом НСПУ, має підстави для вступу в НСПУ:

2.1. для прозаїків і поетів – наявність не менше двох виданих книжок (видання без знаку ISBN не враховуються). Питання про прийом у члени НСПУ з однією книжкою розглядається тільки у виняткових випадках, коли йдеться про незаперечний професійний рівень творчості і за наявності відповідного рішення Секретаріату. Журнальні публікації повістей і романів, великих поем і циклів новел, оповідань можуть бути прирівняні до окремого видання за наявності однієї або кількох книжок.

Примітка: Тексти для пісень і для вокально-музично-драматичних творів, опер, оперет, ораторій, якщо вони не є самостійними літературними художніми творами, не дають їхнім авторам підстав для прийому до НСПУ;

2.2. для драматургів і кінодраматургів – наявність не менше двох драматичних творів, що мають самостійне літературне значення, чи художніх сценаріїв, опублікованих або поставлених у професійному театрі, екранізованих і позитивно оцінених критикою.

Примітка: При розгляді заяви про вступ до НСПУ кінодраматурга варто враховувати, що в Національній спілці кінематографістів України є секція кінодраматургії;

2.3. для публіцистів – наявність не менше двох книжок художньої публіцистики, де є образно-емоційні начала, аналітичний підхід у дослідженні людських характерів, життєвих явищ і проблем;

Примітка: Не можуть претендувати на прийом до НСПУ автори довідників, путівників, словників, упорядники антологій, збірок газетних нарисів. Варто врахувати, що є Національна спілка журналістів України. 

2.4. для авторів науково-художніх і художньо-фантастичних творів –  наявність не менше двох книг, у яких оповідь про науку і наукові пошуки має яскраво виражену художньо-естетичну цінність, тобто відповідає всім вимогам, що висуваються до прози чи поезії.

Примітка: Не можуть претендувати на прийом до НСПУ автори науково-популярних творів, у яких увагу зосереджено виключно на пізнавальному матеріалі; 

2.5. для авторів історичних і біографічних жанрів – наявність не менше двох книг, у яких розповідь про історичні події чи біографічні факти не обмежується простим чи белетризованим викладом, а підпорядкована самостійній науково-художній концепції; 

2.6.  для письменників, які пишуть для дітей та юнацтва – наявність не менше двох книжок, що мають самостійну художню цінність і виховне, естетичне значення. 

Примітка: Необхідно враховувати малі обсяги творів, якими видаються книжки для дітей молодшого віку;

2.7. для перекладачів – наявність не менше двох опублікованих книг, перекладених з української на іноземну мову або з іноземної мови на українську мову творів, у яких перекладач досягнув високого мистецького рівня:

2.7.1. заяви перекладачів про прийом до НСПУ розглядаються за наявності опублікованих ним перекладів прози – загальним обсягом не менше 40 друк. арк., для перекладів драматургії – не менше 15 друк. арк. (якщо відповідні п’єси поставлені в театрі або на телебаченні), для перекладачів поезії – не менше 5 друк. арк.;

2.7.2.  при дослідженні доробку Кандидата – перекладача з української мови на іноземну мову незалежно від його громадянства і місця проживання призначається мовознавча експертиза здійсненого перекладу письменниками або іншими особами, які володіють мовою, на яку перекладає з української Кандидат;

2.7.3. заслуховування експерта (експертів) відбувається безпосередньо при розгляді справи;

2.7.4. при неможливості експерта (експертів) прибути на засідання, де слухається справа, головуючим на засіданні зачитуються письмові експертні висновки, підписані авторами;

2.7.5. при виникненні у членів Комісії сумнівів щодо об’єктивності експертизи може бути призначена повторна експертиза іншими експертами;

2.8. для критиків і літературознавців — наявність не менше двох книг або  циклу статей, що засвідчують самостійність літературно-критичної позиції автора і серйозний дослідницький внесок у висвітлення й розробку проблем сучасного літературного процесу.

Примітка: Заяви літературних і театральних критиків приймаються до розгляду лише у тому випадку, якщо їхні роботи присвячені літературній основі драматичних творів чи художніх сценаріїв, а не тільки мистецтву актора і режисера тощо. При вирішенні цих питань враховується також існування секції кінокритиків у Національній спілці кінематографістів України і театральних критиків у Національній спілці театральних діячів України;

2.9. для літературознавців – наявність не менше двох книжок, присвячених розробці принципово важливих проблем історії літератури та теорії сучасного літературного процесу, які не є дисертаційними роботами, монографіями і мають самостійне літературне значення.

3. Літератор, чиї твори відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 цього Положення, подає у папці до обласної (територіальної) організації НСПУ за місцем своєї реєстрації або до творчого професійного об’єднання обласних (територіальних) організацій НСПУ, які мають власні зареєстровані Правлінням НСПУ Приймальні комісії, такі документи:

3.1. адресовану Правлінню НСПУ заяву, в якій, окрім прохання прийняти в члени НСПУ, визнає її Статут і зобов’язується його виконувати;

3.2. заповнений листок обліку кадрів;

3.3. видані книжки у 3-х примірниках;

3.4. список опублікованих творів;

3.5. автобіографію;

3.6. рекомендації трьох членів НСПУ з не менше як трирічним стажем;

3.7. рекомендацію первинної (міської, міськрайонної, районної, якщо вона є за місцем проживання Кандидата) організації НСПУ;

3.8. фото:  – 3 x 4 см – 2  шт.;

                 – 4 x 6 см – 2  шт.;

3.9. рецензії та відгуки на твори в пресі (якщо вони є).

3.10. при наявності — твори в електронному варіанті у форматі doc. та/або макет книги у форматі .pdf (надсилаються на електронну адресу НСПУ). Твори в електронному варіанті не можуть вважатися заміною виданих друком книг.

Примітка: Рекомендацію Кандидатові не можуть давати члени Секретаріату НСПУ, а також члени Всеукраїнської приймальної комісії НСПУ.

4. Правління обласної (територіальної) організації розглядає подані документи і при їх відповідності цьому Положенню, Регламенту діяльності ПК НСПУ, Положенням обласних (територіальних) організацій НСПУ та Регламентам організацій НСПУ, що мають затверджені Правлінням НСПУ власні Приймальні комісії, доводить до членів своєї організації інформацію про творчий доробок кандидата, розміщує дані про його творчу біографію і творчий доробок на сайті організації  (при його наявності) та виносить питання на розгляд загальними зборами  обласної (територіальної) організації НСПУ, а організації НСПУ, що мають затверджені Правлінням НСПУ власні Приймальні комісії, – на розгляд цих комісій.

5. Правління обласної (територіальної) організації НСПУ доручає не менше як трьом членам своєї організації відповідного творчого напрямку детально ознайомитися з творами та здійснити їхнє рецензування. 

6. При суттєвій розбіжності оцінок оглядачів-рецензентів творчості Кандидата голова  або головуючий на загальних зборах має право перенести слухання справи для ознайомлення з творчістю Кандидата не менш  ніж третини членів обласної (територіальної) організації НСПУ.

7. Під час повторного слухання справи незалежно від висновків оглядачів-рецензентів і результатів обговорення членами загальних зборів обласної (територіальної) організації НСПУ Кандидат включається у список для таємного голосування.

8. Загальні збори обласної (територіальної) організації НСПУ після доповіді письменників, яким було доручено проаналізувати творчий доробок Кандидата, і широкого обговорення його творів індивідуально таємним голосуванням присутніх на зборах членів організації ухвалюють рішення щодо надання йому рекомендації або відмовляють у цьому.

9. Рішення про надання рекомендації приймається 2/3 голосів учасників загальних зборів обласної (територіальної) організації НСПУ.

Примітка: Члени Секретаріату НСПУ не можуть бути членами Всеукраїнської приймальної комісії НСПУ.

10. Участь Кандидата в роботі загальних зборів обласної (територіальної) організації НСПУ не допускається. 

11. При відмові у наданні рекомендації загальними зборами обласної організації НСПУ або Приймальними комісіями тих організацій, які їх мають, Правління обласної (територіальної) організації НСПУ повертає Кандидатові його справу з результатами закритого голосування. 

12. При отриманні відповідної кількості голосів за надання рекомендації обласна (територіальна) організація НСПУ у десятиденний термін надсилає справу Кандидата до Приймальної комісії НСПУ разом з витягом із відповідного протоколу.

13. В обласних (територіальних) організаціях, де є власні зареєстровані Правлінням НСПУ Приймальні комісії, підготовку документів і розгляд питання про надання рекомендації Кандидату в НСПУ здійснює  творче професійне об’єднання обласної (територіальної) організації НСПУ.

14. Порядок прийному і розгляду справи щодо вступу в НСПУ, права і обов’язки членів Приймальної комісії НСПУ, обласних (територіальних) організацій НСПУ і професійних  творчих об’єднань, що рекомендують Кандидата у члени НСПУ, Приймальних комісій обласних (територіальних) організацій НСПУ, які їх мають, унормовуються цим Положенням, Регламентами Приймальних комісій обласних (територіальних) організацій НСПУ та Приймальної комісії НСПУ, затвердженими Правлінням НСПУ.

15. Для залучення до НСПУ талановитої молоді за протокольно оформленою рекомендацією керівників творчих секцій і керівництва Міжнародних форумів та Всеукраїнських нарад молодих літераторів найобдарованіші учасники та переможці всеукраїнських конкурсів та премій можуть бути прийняті у члени НСПУ за спрощеною процедурою при наявності хоча би однієї виданої книги та публікацій у пресі.

16. Кандидат на прийом до НСПУ за спрощеною процедурою має подати до Приймальної комісії НСПУ пакет документів:

16.1. адресовану Правлінню НСПУ заяву, в якій, окрім прохання прийняти в члени НСПУ, визнає її Статут і зобов’язується його виконувати;

16.2. заповнений листок обліку кадрів;

16.3. видані книжки у 3-х примірниках;

16.4. список опублікованих творів;

16.5. автобіографію;

16.6. при наявності — твори в електронному варіанті у форматі doc. та/або макет книги у форматі .pdf (надсилаються на електронну адресу НСПУ). Твори в електронному варіанті не можуть вважатися заміною виданих друком книг.

16.7. фото:  – 3 x 4 см – 2  шт.;

                 – 4 x 6 см – 2  шт.;

16.8. рецензії та відгуки на твори в пресі (якщо вони є).

16.9. письмові рекомендації керівників творчих секцій, керівництва Міжнародного форуму чи Всеукраїнської наради молодих літераторів, рекомендацію обласної (територіальної) організації НСПУ.

Справу готує та подає на засідання Приймальної Комісії НСПУ керівник Міжнародного літературного форуму чи Всеукраїнської наради молодих літераторів або за його дорученням інша особа.

17. Справу за спрощеною процедурою на засіданні Приймальної Комісії НСПУ доповідає керівник Всеукраїнської наради молодих літераторів або секретар НСПУ по роботі з молодими авторами.

18.  Рішення про прийом у члени НСПУ за спрощеною процедурою затверджує Приймальна комісія НСПУ 2/3 голосів присутніх на засіданні членів. 

19. Літератори, які проживають на території тимчасово окупованого Криму, можуть бути прийняті до НСПУ за спрощеною процедурою, без розгляду їхніх справ у місцевих письменницьких осередках, творчих об’єднаннях. Кандидати подають пакет документів до Секретаріату НСПУ, який після уважного вивчення справи передає документи до Приймальної комісії або ж відмовляє авторові у прийомі до НСПУ.

Примітка. У зв’язку з тимчасовою окупацією Криму Росією справа про прийом до НСПУ мешканця Криму, який тимчасово проживає за його межами, розглядається на загальних підставах тією обласною (територіальною) організацією НСПУ, на території якої він мешкає.

20. До НСПУ можуть бути прийняті як почесні члени літератори, котрі проживають за межами України і пишуть українською мовою або перекладають твори українських письменників іншими мовами чи твори світової літератури українською мовою.

Іноземець, який бажає стати членом НСПУ і чиї твори відповідають критеріям, визначеним у п. 2 цього Положення, подає до Секретаріату НСПУ документи,  визначені п.п. 2, 3 цього Положення, за виключенням рекомендацій первинної та обласної (територіальної) організацій НСПУ. 

21. Справи іноземних Кандидатів готує і подає до Приймальної комісії НСПУ секретар НСПУ, який за службовими обов’язками опікується цими літераторами.

22. Розгляд справи іноземного Кандидата про вступ до НСПУ здійснюється на загальних підставах.

23. Питання про прийом до НСПУ померлого (загиблого, пропалого безвісти) літератора розглядається, у разі позитивного рішення ПК, Правлінням НСПУ лише за наявності особливих заслуг кандидата перед Україною та українською літературою.  

24. Членство в НСПУ набуває чинності з дня прийняття відповідної ухвали Правлінням НСПУ, сплати вступного та щорічного внесків, отримання квитка. 

Примітка: У разі несплати вступного та щорічного внесків упродовж року з дня затвердження рішення ПК на Правлінні, рішення скасовується на найближчому засіданні Правління за поданням Секретаря ПК без права наступного подання справи кандидата на розгляд до Приймальної Комісії НСПУ.

Кандидатам, які були рекомендовані до вступу Приймальною комісією та затверджені на попередніх зборах Правління НСПУ, необхідно сплатити внески та отримати квитка протягом року з дня прийняття цього Положення, або їх членство також буде скасоване. 

25. Членам НСПУ в урочистій обстановці вручаються членський квиток встановленого зразка та значок.

26. Прийнятий у члени НСПУ сплачує в касу НСПУ вступний внесок і щорічний членський внесок за рік вступу. Розмір вступного і щорічних членських внесків встановлює Правління НСПУ.

27. Якщо принятий у члени НСПУ письменник не може сплатити вступний внесок відразу, то він може внести цю суму частинами впродовж року.

28. Справа Кандидата в члени НСПУ розглядається при виданні його нової книги Всеукраїнською приймальною комісією НСПУ не більше трьох разів. 

29. Участь Кандидата, письменників які його рекомендували, в роботі Всеукраїнської приймальної комісії НСПУ не допускається з метою уникнення тиску на членів Приймальної комісії. На засіданні мають право бути присутніми тільки члени та секретар Приймальної комісії.

Примітка: Документи на вступ до НСПУ, подані пізніше як за три дні до засідання Всеукраїнської приймальної комісії НСПУ, на найближчому засідання комісії не розглядаються.

30. У разі втрати членського квитка новий видається після сплати відшкодування у розмірі 200 грн., окрім надзвичайних ситуацій (пожежа, пограбування, природні катаклізми, бойові дії тощо). Питання розглядається на засіданні Секретаріату за поданням голови або секретаря Приймальної комісії НСПУ.

Прокоментуєте?

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ

Прокоментуйте!
Напишіть Ваше ім'я